Hulpverlening bij alcoholproblemen

Als je iets wil veranderen aan je alcoholgebruik - stoppen of minderen met drinken - dan kan je er voor kiezen om hulp te zoeken.

Hierover kan je steeds anoniem informatie verkrijgen bij De Druglijn of rechtstreeks via je huisarts.
Je kan ook 24u op 24u terecht bij Tele-Onthaal op het gratis telefoonnummer 106 of chat via www.tele-onthaal.be.

Geen 'magische' behandelingen

geen magische behandeling

 • Er zijn verschillende vormen van hulpverlening mogelijk, maar er is geen 'magische methode' die alles voor jou zal oplossen, zonder enige inspanning van jouw kant. Ook niet onder de vorm van medicatie.
 • Het is niet mogelijk om iemand te dwingen om te stoppen met drinken. Want zolang de drinker er zelf niet achter staat, zal hij of zij terug drinken zodra de dwang wegvalt. Er is wel een regeling mogelijk rond 'gedwongen opname'
 • Stoppen of minderen met drinken verloopt vaak via een proces van vallen en opstaan. Het voornemen om te stoppen of te minderen is een noodzakelijke voorwaarde. Maar het voornemen alleen is niet voldoende, als er geen actie op volgt...

Wat werkt bij hulpverlening?

hulpverlening

Bij ongeveer alle vormen van hulpverlening komen een aantal elementen terug die werkzaam gebleken zijn:

 • Het versterken van je motivatie om te stoppen of te minderen. Hierbij word je o.a. aangemoedigd om stil te staan bij de voor- en nadelen van drinken én over de voor- en nadelen van minderen of stoppen.
 • Je bewust worden van waarden en doelen die je wilt bereiken in je leven. En... dat te veel drinken je mogelijkheden beperkt.
 • Het behandelen van de ontwenningsverschijnselen
 • Het eventueel gebruik maken van ondersteunende medicatie
 • Het leren herkennen van je risicosituaties. De situaties waarin je het moeilijk hebt om niet (te veel) te drinken, en het anders leren omgaan met deze situaties.
 • Het verhogen van je zelfvertrouwen, o.a. door het benadrukken van je kwaliteiten en je vaardigheden. Eventueel aangevuld door sociale vaardigheidstraining.
 • Het betrekken van je partner en/of anderen uit je omgeving, als dat aangewezen is.
 • Het leren omgaan met mogelijk herval. Hervallen is een leermoment, en is geen bewijs van 'volledige mislukking'.

Vormen van hulpverlening

hulpverlening 2

1. Zelfhulp

2. Ambulante hulp

 • 'Ambulant' wil zeggen: je maakt een afspraak, je hebt een gesprek met een hulpverlener, en daarna ga je weer naar huis.
 • Een aantal diensten zoals Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), Jongerenadviescentrum (JAC), OCMW's,... ,bieden net zoals de huisarts een eerste opvang en ondersteuning.
 • Voor meer gespecialiseerde hulp kan je terecht in een ambulant centrum, zoals een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in afhankelijkheidsproblemen. Deze centra worden gesubsidiëerd door de overheid, waardoor ze geen of slechts een geringe financiële bijdrage vragen aan hun cliënten. Zie: de doorverwijsgids VAD
 • Wanneer meer gespecialiseerde hulpverlening nodig is, kan je terecht in een privépraktijk van psychiater/psycholoog/psychotherapeut.
  Je vraagt best na of de therapeut vertrouwd is met alcoholproblemen.
 • Meer informatie vind je op de doorverwijsgids VAD.
  Verder kan ook De DrugLijn je helpen om een inschatting te maken van het aanbod. De lijn beschikt over meer dan driehonderd adressen. De DrugLijn zal je een woordje uitleg verschaffen over hoe een eerste contact met een centrum verloopt en wat je van het hulp- of preventieaanbod mag verwachten. Je kan anoniem online contact opnemen met De DrugLijn of telefonisch via 078/15 10 20, van maandag tot vrijdag van 10u tot 20u.

3. Residentiële hulp

 • 'Residentieel' wil zeggen: je verblijft gedurende een bepaalde tijd in een centrum of een kliniek. De tijd kan variëren van enkele dagen tot enkele weken of maanden.
 • Zijn de problemen te zwaar of is het stoppen met drinken te moeilijk (of te gevaarlijk), dan kan een opname aangewezen zijn.
 • In kortdurende vorm: CIC's (Crisis Interventie Centra, verbonden aan sommige ziekenhuizen), psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ-diensten), ontwenningsafdelingen in psychiatrische ziekenhuizen, en centra waar een kortdurend therapeutisch programma aangeboden wordt (meestal een drietal weken).
 • Bij de langdurige vorm: opname in een gespecialiseerde ontwenningskliniek (gedurende enkele maanden) of een Therapeutische Gemeenschappen (tot een jaar). Sommige klinieken en TG's werken zowel met kortdurende- als langdurige opnames.
 • Meer informatie vind je op doorverwijsgids VAD.
  Hier kan ook De DrugLijn je helpen om een inschatting te maken van het aanbod. De lijn beschikt zelf over meer dan driehonderd adressen. De DrugLijn zal je een woordje uitleg verschaffen over hoe een eerste contact met een centrum verloopt en wat je van het hulpaanbod mag verwachten. Je kan anoniem online contact opnemen met De DrugLijn of telefonisch via 078/15 10 20, van maandag tot vrijdag van 10u tot 20u.

Meer info